Site news

GWEITHREDU DIWYDIANNOL 14.10.2014 GMB UNITE UNISON INDUSTRIAL ACTION

GWEITHREDU DIWYDIANNOL 14.10.2014 GMB UNITE UNISON INDUSTRIAL ACTION

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf yr ohebiaeth er eich sylw yn dilyn negeseuon 18 Medi a 25 Medi.

I enclose the correspondence for your attention following the messages of 18 September and 25 September.

Dalier sylw. Staff Cwmni Caterlink. Nid yw'r gweithredu yn berthnasol iddynt hwy gan nad ydynt yn weithwyr y Cyngor ac mae'r gweithredu diwydiannol wedi ei gyfyngu i weithwyr Llywodraeth Lleol. Felly os yw'r ysgol ar gau i ddisgyblion mae'r disgwyliad iddynt hwy fynychu'r safle gan wneud gwaith o dan arweiniad y cwmni.

 

Take note. Caterlink Company Staff. The industrial action is not relevant to them as they are not Council employees and industrial action is limited to Local Government workers. Therefore if the school is closed to pupils then it is expected that they attend the workplace and complete tasks under the direction of the company.