Site news

Prydau Ysgolio Cynradd Primary school meals

Prydau Ysgolio Cynradd Primary school meals

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf Bolisi'r Adran o ran talu ymlaen llaw am brydau ysgol yn y cynradd. Gofynnaf i chwi ei ddarllen yn ofalus gan gyfarwyddo gyda'r atodiadau. Bydd ychwaneg o atodiadau mewn neges arall. O fewn yr atodiadau mae llythyr i rieni yn esbonio'r polisi newydd a gofynnir i chwi ei rannu gyda'r teuluoedd sydd yn talu am ginio ysgol, hyn ar ddechrau tymor yr haf 2018. Disgwylir y bydd yr ygsolion yn dilyn y drefn yn ofalus.


I enclose the Department's Policy on upfront payment for school meals in the primary schools. I ask that you read it carefully and become conversant with the attachments. Within these attachments there is a letter for parents explaining the new policy and you are asked to share this letter with the families who pay for school meals; this at the beginning of the summer term. It is expected that schools will follow this process carefully.


Diolch.