Site news

CYDRADDOLDEB : EQUALITY

CYDRADDOLDEB : EQUALITY

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf lythyr gydag arweiniad ar eich cynllun cydraddoldeb gyda set o flaenoriaethau newyd go gyfer 2014 2017. Hefyd amgaeaf arweiniad ar ddarparu'r adroddiad blynyddol sydd yn ofyn statudol ac adroddiad Estyn ar "Gweithredu ar Fwlio". Bydd modelau'r cynllun ac arweiniad ar gynllun hygyrchedd yn dilyn mewn negeseuon eraill.

I enclose a letter with guidance on your equality plan with a new  set of priorities for 2014 2017. I also enclose guidance for the annual report which is a statutory requirement and the Estyn report, Action on Bullying. The models for the plan and  guidance for the accesibility plan will follow in other messages.

 

Diolch